رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و شخصیت کارکنان

رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و شخصیت کارکنان

رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و شخصیت کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگلیسی:

 

Organizational Citizenship Behavior, Work Satisfaction and Employees’ Personality

عنوان فارسی:

رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و شخصیت کارکنان

 

 

رشته : مدیریت

تعداد صفحات مقاله اصلی: 5صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه:12صفحه (word)

سال انتشار:2014

 

مجله

 

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Volume 127, 22 April 2014, Pages 489-493

 

 

 

 

 

 

Abstract:

The relations between the good soldier syndrome and work satisfaction, personality and socio-demographic variables were investigated in two correlational independent studies, conducted in Romania on contract-based employees from the army and employees from public and private organizations, respectively. The results show that people satisfied with their work tend to frequently adopt organizational citizenship behaviours. These behaviours are associated with the self-efficacy, the internality, and length in service within the organization. In public organizations, the availability to contributing with extra-role behaviours in the work place is more intensive than in the private ones. People having higher education levels get more involved in volunteer behaviours

Keywords: 

organizational citizenship behaviour

predictors

work satisfaction

self-efficacy

internality

Romanian public and private organizations

 

 

 

رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و شخصیت کارکنان

چکیده

روابط بین سندرم سرباز خوب و متغیرهای رضایت شغلی، شخصیت و جمعیت شناختی در دو مطالعه مستقل مربوط به هم که در کشور رومانی بر روی کارکنان قراردادی ارتش و کارمندان سازمان های دولتی و خصوصی انجام شدند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد افرادی که از کار خود راضی هستند، معمولا تمایل به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. این نوع رفتارها با ویژگیهایی مانند خودکارآمدی، بینش و طول مدت خدمت رسانی در سازمان ارتباط دارند. در سازمان های عمومی، امکان مشارکت در رفتارهای فرانقش در محل کار نسبت به سازمانهای خصوصی بیشتر است. افرادی که دارای سطح تحصیلات بالاتری هستند، بیشتر در رفتارهای داوطلبانه شرکت می کنند.

کليدواژه: رفتار شهروندي سازماني، پيش بيني كننده ها، رضايت شغلي، خودكارآمدي، بینش، سازمان هاي دولتي و خصوصي روماني

 

 

فهرست مطالب

1- مقدمه. 2

2- اهداف و روش... 3

3- نتایج. 6

3-1- مطالعه اول. 6

توزیع همه متغیرها تا حد رضایت بخشی به صورت نرمال هستند. 6

3-2- مطالعه دوم. 8

دو مؤسسه بخش عمومی عبارت بودند از یک مدرسه دولتی و یک پرورشگاه. 8

4- نتیجه گیری و بحث.. 10

منابع. 12